Amersfoort en Omstreken verzoend! 1878. No. 365 VOOR Zaterdag- 21 December. Uitgever: A. UI. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Gentraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Di t lad Terschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fp anco door bet gebeele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd. 0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'silage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 8,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 9,5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 1,- 5,— 7.32 10,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10,17 tiaar Zwolle: Vertr. Amersfoort 0,1 9,45 1,36 6,13 9,43 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 8,25 10,14 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Baarsbergen, Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. van Maarsbcrgen 's morgens te 9,43 en 'savonds na aankomst van de laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd 8,35 9,22 10,10 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 S,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9.29 1,11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,41 11,10 8,59 10,6 1,46 6,30 10,- 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 9,54 10,56 2,42 7,20 U,— Het laat zich aanzien dat de oorlog met Afghanistan weldra geëindigd zal zijn. De berichten, die in de afgeloopen week tot ons overkwamen, zijn uiterst schaarsch, maar luiden allen gunstig voor de Engelschen. Zelfs wordt gemeld dat verschillende beambten van Shir Ali hunne onderwerping aan de Engelschen zijn komen aanbieden. Dit bericht ver- eischt evenwel, hoezeer waarschijnlijk niet van grond ontbloot, nog nadere be vestiging. Het beste bewijs voor het goede succes der Engelschen is wel het bericht dat generaal Browne, die te Dak- kah zou overwinteren en eerst in het voorjaar naar Jelhalabad zou oprukken, thans reeds den tocht voortzet, nu de orde in den Khyberpas is hersteld. Ook van de kolonne die in de richting van Quettah opereertkomen gunstige be richten en over het algemeen is de bevol king goedgezind. Van de inlandsche troepen in Engelschen dienst zijn er en kelen gedeserteerddoch hun aantal schijnt zeer gering te zijn. Een gerucht, dat de Emir gevlucht zou zijn, schijnt evenals dat volgens hetwelk hij om hulp gevraagd zou hebben aan de Russen, onwaar te zijn. Gesteld dat de Russen hem werkelijk wilden bijstaan, wat zeer onwaarschijnlijk is, dan nog BMBBMCMUIIIT—Hl——MBWIBMB FEUILLETON. III. Wat een infame brief 1" riep Elize uit. Heb je ooit zoo iets gelezen! Wat denkt Tante wel! Karei, vindt je dat nu niet al te erg?" »Ja, bepaald lief kan ik nu dien brief ook niet vinden; maar waarlijk, zóó ver schrikkelijk is hij tpch niet. Tante Char lotte schijnt altijd nog veel van je te hou den en ons ventje deelt in die affectie. Je moet nu ook niet van haar vergen, dat zij mij in eens anders zal beschouwen dan een jaar geleden! »Goed; laat zij haar gang gaan en niet zonder reden van opinie veranderen; maar om zóó te schrijven aan mijZe schijnt temeenen, dat ze je maar heele- maal kan wegredeneeren. 't Zou wat moois wezen, om door haar gunst gekleed en geholpen samen met Adolf daar heen te trekken en mijn man hier alleen achter te laten. Neen, Tantelief, van dat lieve zou het de vraag zijn of zij vroeg genoeg ter plaatse kunnen komen. Met het oog op de zeer vredelievende verklaringen van Rusland kan het ook niet wel geloofd worden dat dit rijk de vijanden van En geland thans zou ondersteunen. In het Engelsche Lagerhuis is in de afgeloopen week nog menig uur aan de oppositie tegen de regeering gewijd ge worden. Voornamelijk is het de rede voering van Sir William Harcourt, waar van melding behoort gemaakt te worden. Hij verweet de Regeering op de hem eigenaardige pikante wijze gebrek aan openhartigheid en van valsche voorstel ling der feiten. Hij trok vervolgens een parallel tusschen de houding der regee ring en die van Frankrijk, onder het tweede keizerrijk, vergeleek deze oorlog met de Mexicaansche expeditie en waar schuwde tegen de gevolgen der regee- ringspolitiek. Niettegenstaande alles wat de oppo sitie in het werk gesteld heeft, was de uitslag toch niet in haar voordeel en be haalde de regeering de overwinning; de gevraagde credieten voör den oorlog werden toegestaan. Het regeeringsvoorstel, om eencrediet tot ondersteuning van de slagtoffers van den opstand in het Rhodope-gebergte, is, toen het bleek dat met het oog op den nood onder de arbeidende klasse in En- gëland daartegen vele bezwaren zouden plannetje komt niets. Ik zal haaf eens een duchtigen brief terug schrijven en haar laten Voelen hoe onhebbelijk en onaan genaam ze geschreven heeft. Denkt zij soms, dat wij in het geheel geen trots in ons hebben!" »Maar, kindlief, je vat dien brief heusch wat al te zwaar op. Ik geloof niet, dat hij zoo grievend bedoeld is; daarvoor is hij hier en daar veel te goedhartig en je moet wèl bedenken, dat wij haar in der tijd erg teleurgesteld hebben." Nu goedmaar daarom behoef ik nu toch niet met Adolf bij haar gaan logee- renl Wie weet, waaraan wij er blootge steld zouden worden en ik wil je ook niet alleen hier laten. Wat zouden het ventje en zijn moeder doen zonder papa?" Denk je soms, dat ik je zou aanraden haar invitatie aan te nemen, omdat ik mijn tweetal graag mis? Hoor eens, Lize, laat om verstandig wezen wie weet hoe Adolf zou bij komen, in die gezonde Geldersche lucht. Hij zal geen kwaad over zijn vader hooren, zoolang mama bij hem is en Elizelief, wat zou het je zelve goed doen. Stel je voor een week of worden ingebracht, door de regeering ingetrokken. De berichten uit de Kaapkolonie zijn ongunstig, maar de minister Sticks Beach antwoordde op eene in het Parlement daarover gedane vraag dat de regeering hoopte dat het den gezant gelukken zou een vreedzame schikking te bewerken met Cetchways, het hoofd der Zoeloe kaffers. Het Parlement zal, wanneer het in Fe bruari weder bijeenkomt, zich moeten bezig houden met de beslissing over de vraag of Engeland dan wel Indië de kos ten van den Afghaanschen oorlog zal moeten dragen. De Porte heeft aan Engeland het ver zoek gericht om eene nieuwe Turksche leening te garanderen. De regeering heeft bij monde van Sir Northcoteaan het Parlement de verzekering gegeven dat zij zonder zijne voorkennis en toe stemming zich in dit opzicht tot niets verbinden zal. Uit Turkije is weinig nieuws; wel wordt gezegd dat Doudschoff weder druk bezig is om de Bulgaren op te ruien, maar van nieuwe onlusten is niets verno men en het laat zich aanzien dat het jaar rustig zal eindigen. Uit Konstantinopel wordt van eene samenzwering gemeld, die dezer dagen bijtijds ontdekt werd en waarmede de verplaatsing van Mahmud Damot naar Tripoli in verband zou zonder zorgen, buiten. Antje zal hier best voor mij zorgen. Ik blijf dien tijd kalm aan mijn werk, geniet met jelui mee, door lange brieven, die je me schrijft en haal je over een paar weken in triomf weer naar huis. Wat zal het hier dan ge zellig wezen!" »Maar, Karei, meen je het in vollen enrst? Kan ik een uitnoodiging, zóó ge daan, aannemen, zonder mij zelf te verne deren? Tante zal denken: »Zie zoo, Elize is al even ver als ikze heeft berouw over wat ze deed, en komt troost halen bij haar eigen familie!" Als je er komt en als Tante je ziet en hoort, zal zij dan ook zoo denken? Of zou zij dan misschien ook aan mijn vrouwtje kunnen merken, dat we nog niet zoo heel ongelukkig zijn en dat je om ge heel andere redenen haar invitatie hebt aangenomen?" Waarom dan omdat wij hopen, dat zij ons haar geld zal vermaken of mis schien willen, dat zij ons kind voor het hare zal aannemen, of ïFoei! wat draaf je nu door; dat meen je zoo niet. Kijk eens hier wij snakken staan. Men verkeert daar nog altijd in onzekerheid omtrent de bedoelingen van het nieuwe ministerie, waarvan wij de samenstelling in ons vorig overzicht heb ben medegedeeld. Het schijnt vrij stellig anti-oostenrijksch gezind te zijn en dan zal er van de overeenkomst over de be zetting van Novi-Bazar wel niets komen. In de Oostenrijksche rijksraad werd het onderzoek van het tractaat van Ber lijn voortgezet. Waartoe dat eigenlijk dienen moet is niet duidelijk, want er kon niet over gestemd worden. De ge- heele oppositiebeweging, door Herbet op touw gezet, valt in het water door de on handigheid waarmede de partij haar eigen spel bederft. De commissie heeft het tractaat van Berlijn ten slotte goed gekeurd en een voorstel van Dr. Herbet om de politiek der regeering af te keuren, kwam niet in aanmerking. De gemoederen komen nu langzamer hand tot kalmte en ook de constitutione- len beginnen zich in het onvermijdelijke te schikken. De regeering krijgt de ver langde credieten voor 1878 en ook die voor 79 zullen wel worden toegestaan. Over de verlenging van de bestaande legerwet, die door de Oostenr. kamer is geweigerd en door de Hongaarsche is toegestaan, is nu nog eenige moeielijk- heid te overwinnen. Dit is in de Oosten- rijk-Hongaarsche monarchie zoo dikwijls het geval geweest, dat er nu ook wel wat naar buitenlucht voor Adolf; voor je zelf zal het buiten zijn, en, waarom zullen wij het ontkennen? het leven in een recht comfortabele omgeving, heerlijk wezen. Tante is je eenige familie. Als zij nu zelf, na de laatste verkoeling, aankomt en je de hand ter verzoening reikt, wel op haar eigenaardige manier, maar zij doet het dan toch en zij meent het, dan zie ik niet in, dat wij goed of verstandig handelen met haar den rug toe te keeren. Wie weet of zij niet langzamerhand overtuigd wordt van haar dwaasheid en zelfs haar lieven neef in genade aanneemt. Zij kan nu toch maar niet in eens aankomen en zeggen: och, Elize, wat heb je een huwelijk naar mijn hart gedaan, breng toch vooral je man mee!" »Ja, ja; je kunt alles heel mooi bepra ten; zoodat men haast zou gelooven, dat je gelijk hebt; maar ik heb er volstrekt geen zin in, dat verzeker ik je. Ik zou het dan alleen om Adolf doen. En ik wil geen geld en geen kleeren van haar hebben. Of vindt je dat idee ook al goed?" »Neen, daarin geef ik je volkomen ge lijk. Als je er heen gaat, ga dan zooals je

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1