Amersfoort en Omstreken VERZOEND. 1878. No. 366. VOOR Zaterdag1 28 December. (Jitgever: A. UI. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1878. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. 1,- 5,— 7,32 10,35 Ooster-spoorweg. Overzicht der week. WEEKBLAD Di t 1 lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Fr anco door het geheele Rijk0 85. Afzonderlijke nummers10 Cent. B- ekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels. ƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 8,23 7,45 10, 11,35 3,15 6,23 9,5 9,40 11,30 12,45 4,45 7,20 10,30 9,50 11,35 9,55 12,25 2,10 5,25 10,17 Naar Zwolle Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1-.36 6,13 9,43 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,39 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 2,- 8,25 10,14 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd O Of O A O C KT O OO Cl OO 2,6 8,5 10,5 Postwagendienat (Onderneming A. Schimmel) tuischen Amersfoort en Maanbergen. Van Amersfoort 'i morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maanbergen 's morgens te 9.43 en 's avonds na aankomst van de laatsten trein. 8,35 9,22 10,10 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,39 11,26 1,46 2,56 6,1 8,46 8,57 9,49 11,36 1,56 3,6 6,11 8,56 Maar ZntphenAankomst te (V. Baarn) VAmersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen OOI Q OO Q KQ OOO Q SJ. 9,38 11,39 1,20 3,42 6,37 9,48 9,32 10,39 12,11 2,44 3,42 7,— 9,41 8.21 9.29 1,11 3,42 5,56 9,21 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,41 11,10 5,59 10,6 1,46 6,30 10,- 9,32 10,38 2,20 7,2 10,37 9,54 10,56 2,42 7,20 11.— BUITENLAND. Eene belangrijke wijziging in de posi tie der Engelschen tegenover Afghanistan is veroorzaakt door de vlucht van den Emir Shir Aliwaaromtrent aan de Times uit Lahore het volgende wordt geseind: r/Het bericht van des Emir's vlucht wordt bevestigd, en Jakob Khan is door de Ghilzai- hoofden als zijn opvolger uitge roepen. Men is het er niet over eens wat Jakob Khan doen zal. Uit het feit, dat Shir Ali, tegen aller verwachting, hem het leven liet, zou men kunnen afleiden dat hij de verdediging zal voortzetten. Hij kan onwillig zijn tot het afstaan van grond gebied, en zou misschien kunnen rekenen op meer hulp dan zijn vader. Doch aan den anderen kant is het te vermoeden, dat de muitzieke stemming der Afghaan- sche troepen, het aftrekken der Russen, het succes der Britsche wapenen en de hartelijke ontvangst der Engelsche troepen te Djellalabad (waar zelfs de soldaten van den Emir zich bij de onze aansloten), hem zullen doen besluiten onze voorwaarden aan te nemen, indien wij hem beveiligen tegen zijn vader en de Russen. Dit zou zelfs een tijdelijk bezetten van Kaboel onnoodig maken." FEUILLETON. IV. (Verijolg). Sedert bijna veertien dagen zijn Elize en haar kleine jongen de gasten van tante Charlotte. Het jonge vrouwtje ziet er veel beter uit, dan toen ze pas kwam misschien komt dat van de Geldersche lucht. Tante Charlottte overlaadt haar met vriendelijkheden en is bepaald doo- delijk van den kleinen Adolf, en vooral door dat laatste is zij goed op weg om haar oude plaats in het hart van Elize te heroveren. Er zijn maar twee zaken, die de goede harmonie van tijd tot tijd ver storen. Elize laat zich niet bepraten, om de zorg voor haar jongen aan eene bonne toe te vertrouwen. Ze is er op gesteld, om hem des nachts op hare kamer te houden, om hem zelve uit- en aanteklee- den, en al wat tante vanhaar gedaan kan krijgen, is, dat ze hem op het visite-uur een poosje met de bonne in den tuin laat wandelen, onder de voorwaarde dat hij dicht in de buurt blijft. Tante heeft be proefd haar aan 't verstand te brengen, dat zulke begrippen erg bourgeois wa- De Zukkur-Khels zijn het gevaar van uitgeroeid te worden ontsnapt. De En gelschen vonden hunne dorpen ontruimd, en moesten zich vergenoegen met het ver branden der woningen. In de meeste groote fabriekssteden van Engeland is de nood, niet slechts onder de fabriekarbeiders, maar ook bij anders welgestelde lieden uit den burgerstand zóó hoog gestegen, dat men naar buitenge wone middelen moet omzien om dien eenigzins te leenigen. De stilstand van vele fabrieken en de gedrukte toestand van den handel zijn daarvan de oorzaak, 't Is niet te ontkennen, dat deze verschijn selen in verband staan met de avontuur lijke politiek der regeering. In de laatste drie maanden hadden in het Britsche rijk 3000 faillissementen plaats, en in het zelfde tijdperk van 1873 (het laatste jaar van Gladstone's bewind) slechts 700 a 800. In sommige plaatsen, zooals te Man chester, getroost de burgerij zich groote offersom in de eerste behoeften der noodlijdenden te voorzien. Omtrent de daar gevestigde Provident Society, die in weinige dagen 10,000 Pd. St. bijeenbracht, wordt aan de Daily News geschreven: Vooreerst zijn flinke maatregelen ge troffen om opstopping gedrang verwar ren maar zij klopte aan een doovemans- deur. Après tou?' zei Tante bij zich zel ve, zonder iets van die overleggingen aan hare nicht te laten blijken, Adolf is een bijzonder aardig kereltje, met zulk een fijn, gedistingeerd gezichtje als ik zijn moeder was, zou ik hem mogelijk ook niet aan de domestiques overlaten." Van tijd tot tijd beproeft Elize het gesprek op haar man te brengen een onderwerp, waarover ze gaarne haar hart uitstort. Want hij is immers zoo-knap en zoo en gelachtig goed voor haar en haar kleinen jongen? Maar dan komt de beurt aan Tante om zich doof te houden, en op niet onvriendelijke maar zeer gedecideerde wijze, weet ze aan het gesprek eene ande re wending te geven. Doch soms schiet hierbij al hare diplo matie te kort, en krijgt Elize onverwachts bondgenooten, bijvoorbeeld neef' van Halteren, die, nota benei een baron is en vroeger vues op haar had. Neef van Hal teren is een beste, ronde kerel, en niette genstaande zijn adellijken til.el een heere- boer in zijn hart, die zich de veredeling van het paarden-, koeien- e n varkensras ten doel stelt, en zijne beschaving te dan ken heeft aan drie bonnes va ui twijfelach tig reputatie en twee gouverneurs van ring te voorkomen: maatregelen, zon der welke het onmogelijk zou zijneen 5000 personen, zooals verleden Zaterdag, te woord staan. Voor elke letter van het alphabet is een afzonderlijke ingang. Zij wier naam met A begintvormen eene rijtusschen twee sterke barricadentot den toegang A. Abraham b. v. komt bin nen, en verschijnt voor een beambte, aan een lessenaar gezeten. Deze stelt hem voorloopig een paar bons voor het onmis baarste ter hand en vult og een .papiea Abraham's naamwoonplaats en enkele andere bijzonderheden hem betreffende in. Dit papier wordt overgereikt aan een lid der vereeniging een //huisbezoeker", die zoo spoedig mogelijk in loco zich gaat vergewissen van Abraham's verklaringen. Blijkt er bij Abraham werkelijk uood te heerschen dan helpt de //huisbezoeker" hem terstond met bons ter waarde van een tien of twaalf shillingen. Om dan verder geregelde bedeeling te kunnen ont vangen, moet Abraham een bewijs over leggen, onderteekend door den patroon bij wien hij 't laatst gewerkt heefttot sta ving dat Abraham hem verlaten heeft //werkeloos tot eiken prijs", met an dere woordendat Abraham nietals //werkstaker" gebrek lijdt uit eigen ver kiezing. Voor zdlken toch, zeer billijk, nog twijfelachtiger bekwaamheden. Maar diezelfde neef is zonder vooroordeelen, en heeft een grooten eerbied voor men- schen, wier bovenverdieping beter ge stoffeerd is dan de zijne. Hij was heel hartelijk voor Elize, en vroeg haar dade lijk bij de eerste ontmoeting, of haar man die, >weergaasche knappe kerel" was, waar zijn broer in Leiden meêgestudeerd had, en die bij de jongelui zoo gezien was, en die Frits (des Heeren van H alte ren broeder) zoo geholpen had met zijn doctoraal. »Heere tante LotjeP'Tiad de brave neef daarop uitgeroepen »u moet zien dat u neef van Manen hier ook te logeeren krijgt ik zou weergaasch graag met hem kennis maken!" Neef van Halteren hield veel van dat woord weergaasch". 't Was zijn veilig heidsklep als hij bij tante Lotje was, waar hij zijn fatsoen moesthouden. t'Huis zei hij meest wat anders dat met bl begon, om aan zijn verzekeringen kracht te zetten. Tante antwoordde, dat mijnheer van Manen het te druk had. Maar de goede opinie van de Heeren van Halteren maakte haar, al bekende ze het niet, op het punt van haar neef van Manen wat minder pessimistisch. houdt de vereeniging hare handen geslo ten. Doch als een bewijs hoe nobel en kiesch zij aan .een anderen kantjegens werkelijk ongelukkigen, hare taak begrijpt, mag hare bekendmaking gelden, dat nood lijdenden, die uit schaamtegevoel aarzelen zich persoonlijk om bedeeling te komen aanmelden, hun verzoek schriftelijk tot de vereeniging mogen richten. Door zulk eene vereeniging gesteund, kon Manchester dankzeggend de hulp af wijzen, die de Lord Mayor van Londen namens de hoofdstad het bood. Het zal, zoo verklaarde de burgemeester met recht- matigen trots, uit eigen middelen zijne nooddruftigen kunnen voeden. De Fransche Kamer en de Senaat heb ben voor het kerstmisrecès hare zittingen gestaakt. Het manifest der linkerzijde luidt aldus: //Binnen weinige dagen zult ge moeten overgaan tot de verkiezingen, door de Con stitutie voorgeschreven. Van uw stemmen hangt de goede verstandhouding af tus schen de openbare machten," zoo begint het manifest van de linkerzijde van de Fransche Senaatwaarvan de Eransche bladen thans den officiëelen tekst mee- deelen. //Een jaar geleden gelastte de Pre sident der Republiek den beer Dufaure een constitutioneel Ministerie te vormen j Met Adolf ging het niet vooruit. Inte gendeel, hij werd bleeker en magerder, en op den avond van het bezoek van neef van Halteren was hij onrustig en gejaagd, en kon den slaap niet vatten. Elize bleef den ganschen avond bij zijn bedje zitten, en de docter, dien Tante had laten roe pen, zette een bedenkelijk gezicht, en zeide, dat de kleine patiënt koortsig was, en zorgvuldige oppassing noodig had. Dat Elize zich die taak niet uit de han den liet nemen, was duidelijk. Maar Tante stond er op, dat zij samen zouden blijven waken. En toen Elize des nachts even op haar stoel was ingesluimerd, nam Tante hare plaats in. Een oogenblik later werd het kind wakker. Niet jij, tante," riep hij angstig uit, »Papa moet komen!" Een enkele liefkozing van de moeder bracht hem voor een oogenblik tot rust, maar den geheelen nacht bleef de kleine jongen zijn vader roepen, en 's morgens vroeg zond Tante van Bergen, zonder medeweten van Elize, een telegram aan van Manen, waarin zij hem dringend uitnoodigde, om overtekomen. Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1