I SCHEÏÏBKALENDEES PBIJffl, m\ 20 tot 10 Percent Korting. B. J. VAN GELDER, Ph ML lil ©Ililll 1®®1. REGENJASSEN. THÊË. ZALF HOLLOWAY 70 CENTS. TOT 31 JANUARI a. s. hoek Stoovestraat. <1 Je ^mers|oortKlie Jwrjibierbromüfrij Beierschbier ook Gerstebier. met naam gedrukt, A. M. Slothouwer. N.B. Men wordt beleefd verzocht om tijdige opgaaf. 1 Maag- en borstkwalen, als mede koortsen, hardlijvigheid, slechte spijsverteeriugbuik loop, ook zenuwziekte en bloed armoede, enz. enz., worden spoedig en zeker genezen, door de bekende Dr. Airy's Specialiteiten. Alle zieken vinden vertrouwbaren raad in het beroemde werk „Dr. Airy's Natuurgeneeswijze, één Gulden en meer dan 500 bladz. dik, Bij alle Boekhandelaars" vT ontbjedenof rechtstreeks bij Richters del te Rotterdam tegen toezending van het bedrag. vöor 1879. A. M. SLOTHOÜVV^E- OQ zijn in verschillende grootten voorhanden tot concurreerende prijzen BIJ in twee soorten. Op zware lusten voor de pomp g eschikt. Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts Fijn g eurige PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, inte Amersfoo:"t Goethe- en Schillerkalender voor 1879, MEMORANDUM-KALENDER voor 1879. ANECDOTEN-KALENDER voor 1879. I. Kaart Nederlander dom Luxeml an het Koningrijk der en het Groothertog- lirg. Geheel op nieuw :terd en met Spoorlijnen id Prijs ƒ1,25. die binnenslands eene 54 bij 56 centimeters, is h. jaar presse a la minute, VOOR van, Ten Kate, nieuw en oorspronkelijk De Genestet Laurillard Dichterlijke Christelijke door Beets Nieuw Christelijke, Gerdes Schiller en Goethe Van Lennep Humoristische Katholieke Dickens Elegante Hollandsche n Prachteditie Hum. Satyrische Kantoor Vriend van den huize van 70 ct. tot Internationale Voor de Huisvrouw Humoristisch album Heye, door Ter Haar 0.90. 0.90. 0.90. 0.75. 0.90. 1.— 1.25. 1.— 0.75. 0.50. 0.60. 0.95. 0.50. 0.75. 0.75. 0.30. 1.25. 0.90. 3.75. 0.75. 0.90. Verkrijgbaar bij ,T1 m Ifl LEVERT BEHALVE Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. eens Hong.— 4 kunnen zij het zeldzaa^ t i Zweren die dagelijks vergrooten, etter builen, die bij ieder uur dieper wordeu, kunnen in derzelver martelender voort gang gestuit, en tot een gezonde werking gebracht, door het gebruik dezer helende Zalf en zuiverende Pillen. Zij werken met zulk eene buitengewone juistheid en goed gevolg, dat oude zweren aan het heen, ontstekingen veroorzaakt door gezwollen aderen en krampen in de onderbuik, ge voelig verligt en spoedig uitgeroeid kun nen worden, door de vereenigde werking dezer krachtige geneesmiddelendie de overdreven werking der zenuwen en blt/L^ vaten beteugelen en derzelver trage werking jf/ikkelen. In gestellen, die door aanbeijen, fistels en1 anlfedergelijke pijn lijke ongemakken vervallen, ^eze ver" koelende Zalf, eenige malen aand'"£wen<^ veel genot verschaffen, en daarmed^'vT.1" hardende zal zij eene zekere genezing be werken. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0.80, f 1.85, 3.—, 1 6.75, f 13.50, f 20.56, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Ilolloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. met kernspreuken, gekozen en vertaald door prof. OPZOOMER, hoogleeraar te Utrecht Prijs ƒ1,25, franco per post ƒ1.35. Het schild van dezen Scheurkalender, door een onzer eerste artisten ontworpen en op Engelsche manier prachtig in kleu ren gedrukt, is een meesterstuk van litho- graphische kunst. De spreuken zijn in 't Hollandsch vertaald, de keuze is bijzon der gelukkig: Prijs ƒ1.franco per post ƒ1.10. Een nette Scheurkalender, die niet al leen dient als datumwijzer, maar tevens geschikt is tot het maken van korte aan- teekeningen, (comparities, vergaderingen, verkoopingen dispositiesverjaardagen enz.,) die men reeds lang vooruit daarop kan aanbrengen, om ze op een bepaalden datum in herinnering te hebben. Voor waar een kalender, die in elk kantoor en huiskamer een plaatsje verdient Prijs 75 Cent, franco per post 85 Cent. H. J. TER fUNNE te Deventer heeft uitgegeven en \ebiteert met buitengewoon succes nagezien, ver! enz. vermeerde Deze Kaart groote heeft nog onlangs gheel herzien en bijge werkt door denfleer P. H. WITKAMP, zoodat de Uitj meent te moge ver dan ook met recht zeggen dat zij geheel tot den tegenwooi igen tijd bijgewerkt is, en de eenige w|rop alle zoowel bestaan de als in aanleg ;ijnde Spoorwegen voor komen. II. De onoertroffen goochelaar en toovenaarnKeur van ruim 300 der gemakkelij teen aardigste goochel toeren, kunstjemet kaart, vermakelijke rekenopgaven, irdigheden enz. 3e 1000. 112 Bladz. kl. 8. Prijs 60 Cent. De spoedigeiiiitverkoop van den eer sten druk ple; genoegzaam voor de waarde van dihoekje. Allen, die voor weinig geld garne veel en iets goeds hebben, wordt c boekje aanbevolen. IH. De vonaakte rente-reke naarvan 3, 37L 4Va, 5, 572 6 tot 7% (het jaar zoowelegen 360 als tegen 365 dagen bereken-. handleiding tot eene gemakkelce, spoedige en juiste "berekening vaide rente, op ieder tijd- stip,Vegen eikeinterest en van elk kapi taal' Prijs 50 Cent. Voor BaU^t Kassiers, Effecten- Houders, Mietert, KoopttiviS&jjh yAdyo- katen, Nota/sjft, Renteniers en voorts allen die re/eite ontvangen of te beta len hebbens ct boekje onmisbaar IV'. Delist om rijk te worden. Allerlei ois ojnieuw verteld tot Lee ring en Stitin van Jong en Oud. .1 Prijs 30 Cent, Dit boje zihet Volk en zijn Vrien den ter estigeoverweging en betrach ting aanVolei Ter verspreiding is het bij getal' totninderen prijs verkrijg baar. V. lover,aarten, of de Kunst om zonder jlp te aden hoe oud iemand is, welk gd hij edacht heeft of hoeveel geldstifen hij lij zich heeft. Prijs 25 Cent. verdrijf bij de lange zijn deze Kaarten bij Voor weinig geld kan heel gezelschap amu- Alsezellig Wintcvond uitstegesch men armede: seere V Dame-almanak v. n. 1; 187f Prijs 15 Cent. De Almaak bevat op 8 pagina's get papier den Kalender, 2. de Jaartijden, Christelijke Feestdagen, 4. Jiëlitischeeestdagen, 5 Verjaarda- ge'. h. Komklijk Huis en 6. een Me- mcudum vor Gedenkdagen en is vczien vanen keurig net gelithogra- pfrd omslajvan mat glacé karton. II. Pradsehe Zak-Almanak vr het jaal879. Prijs 10 Cent. Iet de uitaaf van dezen Almanak Iff de Uitdver zich voorgesteld voor inig geld vel te geven, zooals uit den igenden iroud kan blijken: 1. Me- >randum vqr Gedenkdagen, 2. Jaar lingen en jdkringen, 3. Jaargetijden, Christelijk Feestdagen, 5. Israëliti- e Feestdain, 6. R. C. Feest- en Hei- endagen, Weekmarkten in Neder- Deze prachtige Scheurkalender heeft op eiken datum een korte anecdote of ind, 8. Kaltder, 9. Verjaardagen van snedig gezegde en zal om zijne prettigeen .et Koninkli: Huis, 10. Posterijen, 11, guitige zetten bepaald in den smaak val-iijks-Telegrff, 12. Tarief van het Zegel, len. De datumeijfers zijn extra groot en, 3. Tafel dc Maten en Gewichten, 14. duidelijk, het schild bijzonderfraaieu nietMunttafel. breed, wat sommigen zeer verkiezelijk Alle solic Boekhandelaren nemen vinden. bestellingen an, terwijl ieder werk na Bovenstaande Scheurkalenders zijn bi ontvangst vaeen postwissel alom franco eiken boekhandelaar te bekomen, ook bi per post da den Uitgever verzonden de Uitgevers Noordhoff Smit f wordt. Groningen, tegen inzending van het b drag der franco-prijzen in postwissel, m r van adressen. Druk van GW. Boonstra, te Barneveld, ,co,

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4