Historische kranten - Archief Eemland

HomeSearch

67 resultaten gevonden

| Historische Kring Leusden | pagina 3

Gemeentelijke Monumentencommis sie. De afgevaardigde voor HKL in deze commissie zal binnen onze eigen monu mentencommissie worden gezocht. De eerste gesprekken vinden plaats over het hoe om te gaan met het ... begroting voor 2002 besproken. Voor een reeds lang gekoesterde wens van de leden, een ver- jaarskalender, zal de uitvoerbaarheid wor den nagegaan. HKL kan, indien nodig voor bv. een expositie, gebruik maken

| Historische Kring Leusden | pagina 3

Nan de Bestuurstafel Henk Slotboom, secretaris HKL ... klaar. Ook de voorjaarslezing was een groot succes. De Kom zat weer overvol voor het verhaal over de Buurtschap Voskuilen door dhr. Henk Woudenberg. De excursie naar Buren was "nat". Maar een bus vol HKL

| Historische Kring Leusden | pagina 4

De HKL heeft in 2004 een aantal verenigingen in Leusden aangeschreven om vooral verantwoord om te gaan met hun archieven. Van de aangeboden mogelijkheid om archieven te schonen werd door deze ... De HKL legde contact met de Culturele Raad ten einde, waar mogelijk, samen te werken.

| Historische Kring Leusden | pagina 14

LEUSDEN - Sinds kort opereert er binnen de HKL de bestuurscommissie het 'Fonds publicaties geschiedenis Leusden'. Die com missie heeft tot taak het beoordelen van ini tiatieven om te komen tot ... De onderwerpen waarover de HKL-werk- groep graag meer wil weten zijn de volgen de:

| Historische Kring Leusden | pagina 2

samenwerking zou kunnen ontstaan tussen de bibliotheek en de HKL. Parallel met deze contacten voerde uw bestuur overleg met de gemeente over de sub sidieverstrekking; ook van die kant werden we op het spoor naar ... De HKL wil ook iets doen voor de lezers van de bieb; afgesproken is dat we een paar vitri nes in zullen richten en dat we het bibliotheek gedeelte, waar informatie over Leusden is te vinden, bij de

| Historische Kring Leusden | pagina 2

len vullen. Besloten is om voor de vele knipsels die in het bezit zijn van de HKL een digitaal bestand te maken in de vorm van een zaken- en personenregister De monumentendag op 13 sept. 2003 zal als ... 10 jaar in het bestuur van de HKL meege draaid. In die tijd is dankbaar gebruik gemaakt van de contacten die hij had bij andere organisaties. De voorzitter bedankt hem voor zi jn inzet al die jaren

| Historische Kring Leusden | pagina 5

geschiedenis van ons dorp. Hierbij zullen leden van de HKL de kinderen van de basisscholen vertellen hoe vroegere Leusdenaren leef den en werkten. De Culturele raad zal naar aanleiding hiervan een fotowedstrijd ... De HKL volgt met belangstelling de ont wikkelingen van een Regionaal Historisch

| Historische Kring Leusden | pagina 3

niet onder auspiciën van de HKL worden uitgegeven omdat het naar de mening van het bestuur te weinig historie in zich heeft. De boeken- commissie is nog bezig met een boek over de Jozef Parochie. Er ... doorgaan van deze dag hangt geheel af van de Gemeente. Bij het doorgaan hier van zal de HKL ook meewerken. De HKL zal zich wel weer presenteren op de Culturade 2002.

| Historische Kring Leusden | pagina 3

commissie is het er over eens dat promotie van de HKL onder meer dient te geschieden door dichter bij de bevolking te gaan staan. ... een van de commissieleden van de HKL zitting heeft. De leden hebben zich hard proberen te maken voor het behoud van diverse waar devolle gebouwen, hetgeen mogelijk tot suc ces zal kunnen leiden.

| Historische Kring Leusden | pagina 3

geïnventariseerd en op onderwerp toegankelijk gemaakt. De HKL beschikt over zeer veel krantenknipsels. Er werd een begin gemaakt met het rubriceren en het toegankelijk maken van deze informatie via ... De HKL heeft door het beschikbaar stellen van materiaal en informatie haar medewerking verleend aan het tot stand komen van een in 2005 te houden tentoonstelling in het Cavalerie-museum in Amersfoort

| Historische Kring Leusden | pagina 3

nog wel verbetering moge lijk is, en misschien kan hij of zij ook wel vaststellen welke lacunes het werkplan van de HKL nog vertoont. Als leden en bestuur daar dan samen aan werken, kan onze vereniging ... uitgave, waarbij de HKL medeuitgever is. Veel energie moest besteed worden aan het vinden van de noodzakelijke plaatselijke sponsors, omdat zonder fondsen een uitgave niet moge lijk zal zijn.

| Historische Kring Leusden | pagina 2

zien zijn. Besloten wordt dat de HKL een brief naar de gemeente zal schrijven waarin de HKL. aandacht zal vra gen voor de cultuurhistorische waarde van de Liniedijk in verband met bouwplannen aldaar. De ... even doorgenomen. Aan de hand van een memo over de PR wordt gesproken over wat het beleid van de HKL in het kader van PR zou moeten zijn.

| Historische Kring Leusden | pagina 3

Twintigjarig bestaan HKL U weet het nog niet, maar dit nummer van "Lcusdcn Toen" is een (bescheiden) feestnummer! ... schetst op de volgende bladzijden waar de HKL voor staat en ontvouwt enkele toekomstplannen. Redactielid Henk Verburg heeft grondlegger en oud-voorzitter Ronald Polak

| Historische Kring Leusden | pagina 4

De HKL beschikt over zeer veel kranten knipsels. Door de heer van Bekkum wordt nog steeds gewerkt aan het rubriceren en het toegankelijk maken van deze informa tie via een database. ... De Monumentendag bij huize de Heili genberg was een enorm succes. 22 HKL leden werkten die dag als vrijwilligers mee. Het grote aantal bezoekers heeft die dag veel over de geschiedenis van de Hei